Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Rada Sanitairtechniek B.V., gevestigd te Barneveld, Anthonie Fokkerstraat 81, waarin geregeld de binnen het kader van de bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en zijn van toepassing vanaf 1 januari 2024.

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit:

- deel I: Algemeen

- deel II: Producten

- deel III: Diensten

- deel IV: Aanneming van Werk (waaronder Service en onderhoud aan producten)

 

De bepalingen van het algemene deel I zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van, aanvraag aan en

Overeenkomst met Rada Sanitairtechniek B.V.. In aanvulling daarop zijn de bepalingen van deel II van toepassing als het de koop en levering van een Product betreft, de bepalingen van deel III als het een opdracht tot levering van een Dienst betreft en de bepalingen van deel IV als het de aanneming van Werk betreft. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deel I en de bepalingen van deel II, III of IV gaan de bepalingen van deel II, III of IV voor.

 

 

Deel I: Algemeen

 

1 Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden;

 

Dienst: de door of namens Rada Sanitairtechniek B.V. op grond van een Overeenkomst te leveren dienst, zijnde een economische activiteit, anders dan in loondienst, die gewoonlijk tegen vergoeding geschiedt;

 

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon tot wie Rada Sanitairtechniek B.V. een offerte of aanbieding richt, die bij Rada Sanitairtechniek B.V. een aanvraag indient en/of met wie een Overeenkomst tot stand komt;

 

Overeenkomst: de tussen Klant en Rada Sanitairtechniek B.V. gesloten Overeenkomst ter zake van de levering van een Product, Dienst en/of Werk door Rada Sanitairtechniek B.V.;

 

Partijen: Klant en Rada Sanitairtechniek B.V. gezamenlijk;

 

Product: het door of namens Rada Sanitairtechniek B.V. op grond van een Overeenkomst te leveren product;

 

Rada: Rada Sanitairtechniek B.V., statutair gevestigd in Veenendaal, KvK-nummer 30095012, en/of aan haar gelieerde (rechts)personen die jegens Klant verplichtingen aangaan;

Werk: het door of namens Rada Sanitairtechniek B.V. op grond van een Overeenkomst tot stand te brengen en op te leveren werk van stoffelijke aard.

 

Onderhoud: het verrichten van werkzaamheden aan de mengkranen die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren tijdens de contractperiode.

 

Onderhoudscontract: de overeenkomst die ervoor zorgt dat Rada Sanitairtechniek B.V. het onderhoud aan de Rada thermostatische mengkranen/elektronische mengkraan verricht gedurende de contractperiode.

 

Storing: een gebrek aan een door Rada Sanitairtechniek B.V. geleverd product als gevolg waarvan adequaat functioneren onmogelijk is geworden.

 

2 Toepasselijkheid

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes en aanbiedingen van Rada Sanitairtechniek B.V., aanvragen van Klant en Overeenkomsten, zelfs indien zij daarbij niet uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.

 

2.2 Afspraken die deze Algemene Voorwaarden aanvullen of daarvan afwijken, zijn eenmalig en voor Rada Sanitairtechniek B.V. slechts bindend indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2.3 Deze Algemene Voorwaarden, waaronder de hierin opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Rada Sanitairtechniek B.V., strekken mede ten behoeve van haar werknemers, hulp- en tussenpersonen.

 

2.4 Rada Sanitairtechniek B.V. wijst toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar Klant heeft verwezen of nog zal verwijzen, uitdrukkelijk van de hand.

 

2.5 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling in een Overeenkomst en/of in deze Algemene Voorwaarden, tast de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet aan. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op rechtsgeldige wijze het dichtst komt bij hetgeen Partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

 

2.6 Indien naast deze Algemene Voorwaarden ook andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan prevaleren de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ingeval van strijdigheid.

 

2.7 Rada Sanitairtechniek B.V. is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Rada Sanitairtechniek B.V. zal de gewijzigde voorwaarden op haar website plaatsen en Klant hiervan op de hoogte stellen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip of, bij gebreke daarvan, op het moment dat de wijziging aan Klant is medegedeeld en zijn vanaf dat moment van toepassing op alle nieuwe offertes of aanbiedingen van, aanvragen aan en Overeenkomsten met Rada Sanitairtechniek B.V..

 

3 Totstandkoming en uitvoering Overeenkomst

 

3.1 Door Rada Sanitairtechniek B.V. verstrekte informatie in de vorm van maten, gewichten, technische gegevens, tekeningen, afbeeldingen, monsters en ander informatiemateriaal is slechts bij wijze van aanduiding bedoeld. Klant kan hieraan geen rechten ontlenen.

 

3.2 Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven en overige mededelingen van Rada Sanitairtechniek B.V. zijn steeds vrijblijvend, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

 

3.3 Rada Sanitairtechniek B.V. mag erop vertrouwen dat de door Klant verstrekte informatie en materialen correct, volledig en geschikt zijn. Rada Sanitairtechniek B.V. is niet gehouden Klant te waarschuwen voor (mogelijke) onjuistheden of onvolledigheden in zijn aanvraag of gebreken in en/of ongeschiktheid van de informatie en materialen die hij ter beschikking heeft gesteld of heeft voorgeschreven ten behoeve van de totstandkoming en/of uitvoering van een Overeenkomst.

 

3.4 Een Overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door Rada Sanitairtechniek B.V., zowel ingeval van aanvaarding door Klant van een offerte of aanbieding van Rada Sanitairtechniek B.V. als ingeval van aanvaarding door Rada Sanitairtechniek B.V. van een aanvraag van Klant, danwel op het moment dat door Rada Sanitairtechniek B.V. een begin van uitvoering is gemaakt. Mondelinge toezeggingen van werknemers van Rada Sanitairtechniek B.V. binden Rada Sanitairtechniek B.V. niet.

 

3.5 Na totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn voor Rada Sanitairtechniek B.V. niet bindend, totdat deze door Rada Sanitairtechniek B.V. schriftelijk zijn bevestigd danwel door Rada Sanitairtechniek B.V. een begin van uitvoering is gemaakt.

 

3.6 Rada Sanitairtechniek B.V. is gerechtigd om (delen van) de Overeenkomst door derden uit te laten voeren.

 

4 Prijs

 

4.1 De door Rada Sanitairtechniek B.V. opgegeven prijs geldt per stuk, is in euro’s en is exclusief vervoerskosten, verzekeringen, omzetbelasting en andere van overheidswege geldende toeslagen, tenzij anders is vermeld.

 

4.2 Tenzij bij de totstandkoming van de Overeenkomst anders is bepaald, is de door Rada Sanitairtechniek B.V. opgegeven prijs vrijblijvend en mag door Rada Sanitairtechniek B.V. worden aangepast.

 

4.3 Indien na totstandkoming van de Overeenkomst een al dan niet voorziene verhoging optreedt van de

omzetbelasting, een andere van overheidswege geldende toeslag en/of kosten van verpakking, vervoer en/of verzekering, mag Rada Sanitairtechniek B.V. deze aan Klant doorberekenen.

 

4.4 Door Rada Sanitairtechniek B.V. verleende (project)kortingen zijn eenmalig en binden Rada Sanitairtechniek B.V. niet voor latere overeenkomsten.

 

4.5 Alle offertes en aanbiedingen van Rada Sanitairtechniek B.V. zijn gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, is Rada Sanitairtechniek B.V. gerechtigd om een toeslag in rekening te brengen of om de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te worden.

 

5 Levering


5.1 Een door Rada Sanitairtechniek B.V. aangegeven of met Klant overeengekomen levertijd is steeds bij benadering en nooit fataal. Bij niet-tijdige levering dient Klant Rada Sanitairtechniek B.V. schriftelijk in gebreke te stellen onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming.

 

5.2 Een levertermijn gaat eerst lopen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie, materialen en voorzieningen aan Rada Sanitairtechniek B.V. beschikbaar zijn gemaakt. Een overeengekomen levertermijn of leverdatum wordt verlengd/verschoven met de periode tussen de totstandkoming van de Overeenkomst en het moment waarop deze informatie, materialen en voorzieningen aan Rada Sanitairtechniek B.V. beschikbaar zijn gemaakt. Indien is overeengekomen dat Klant een aanbetaling zal doen, vangt de levertermijn eerst aan nadat deze aanbetaling door Rada Sanitairtechniek B.V. is ontvangen.

 

5.3 Rada Sanitairtechniek B.V. is gerechtigd in delen te leveren, Klant is verplicht deze te accepteren. Mocht deellevering op verzoek zijn van Klant dan komen alle extra kosten, zoals vervoer, voor rekening Klant

 

5.4 Indien levering op afroep is overeengekomen, is Klant gehouden af te nemen volgens het overeengekomen afroep- en/of afleverschema

 

5.5 Klant is verplicht de Producten, Diensten en/of Werken af te nemen op het moment dat Rada Sanitairtechniek B.V. deze levert. Indien Klant de levering weigert of nalatig is met het geven van de voor levering benodigde informatie of instructies of de levering anderszins wordt vertraagd of onmogelijk is door factoren die voor rekening en risico van Klant komen, is Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en moet hij de daaruit voor Rada Sanitairtechniek B.V. voortvloeiende schade vergoeden, waaronder bijvoorbeeld vervoeren opslagkosten.

 

5.6 Waar in deze Algemene Voorwaarden ‘levering’ staat, kan ook ‘aflevering’ of ‘oplevering’ gelezen worden.

 

6 Werkzaamheden op locatie

 

6.1 Ingeval Rada Sanitairtechniek B.V. op een door Klant aangewezen locatie een Dienst en/of Werk verricht, is Klant verantwoordelijk voor de omstandigheden waaronder de door Rada Sanitairtechniek B.V. ingezette medewerker (werknemer of door Rada Sanitairtechniek B.V. ingehuurde kracht) de overeengekomen werkzaamheden zal verrichten. Klant zal onder meer ervoor zorgen dat op deze locatie alle relevante

(wettelijke) voorschriften worden nageleefd en dat de medewerker daarover (veiligheids)instructies zal ontvangen.

 

6.2 Klant zorgt ervoor dat alle voor de overeengekomen werkzaamheden benodigde faciliteiten op de locatie aanwezig en goed bereikbaar zijn, in deugdelijk staat verkeren en steeds voldoen aan alle geldende veiligheidseisen. Klant zal daartoe op regelmatige basis een inspectie uitvoeren.

 

6.3 Klant zorgt ervoor dat er, voor rekening en risico van Klant, op locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn (zoals bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water, afvalinzameling en -afvoer, sanitair en (afsluitbare) opbergruimte).

 

6.4 Klant is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan en/of verontreiniging van de zaken (zoals materialen, gereedschappen en machines) die Rada Sanitairtechniek B.V. ten behoeve van haar werkzaamheden op de door Klant aangewezen locatie heeft opgeslagen.

 

6.5 Klant is aansprakelijk voor alle schade, inclusief als gevolg van lichamelijk letsel, van door Rada Sanitairtechniek B.V. ingezette medewerkers veroorzaakt door of ontstaan tijdens de werkzaamheden op de locatie en vrijwaart Rada Sanitairtechniek B.V. voor aanspraken van medewerkers tot vergoeding daarvan.

 

6.6 Voorts vrijwaart Klant Rada Sanitairtechniek B.V. en door Rada Sanitairtechniek B.V. ingeschakelde derden voor aanspraken van derden ter zake van schade als gevolg van de door Rada Sanitairtechniek B.V. verrichte werkzaamheden.

 

6.7 Klant zal zich deugdelijk verzekeren voor aansprakelijkheid voor schade als gevolg van werkzaamheden op locatie.

 

7 Rechten en verplichtingen

 

7.1 De rechten en verplichtingen van Klant jegens Rada Sanitairtechniek B.V. zijn niet overdraagbaar en/of verpandbaar. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.

 

7.2 Klant mag zich jegens Rada Sanitairtechniek B.V. niet op een retentierecht beroepen.

 

7.3 Rada Sanitairtechniek B.V. is gerechtigd om de Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen over te dragen aan een groepsmaatschappij (zoals bedoeld in artikel 2:24b BW). Voor zover vereist, wordt Klant geacht zijn medewerking daaraan verleend te hebben.

 

8 Overmacht

 

8.1 Van overmacht is, in aanvulling op hetgeen uit wet en jurisprudentie voortvloeit, sprake als zich een voorziene of onvoorziene omstandigheid voordoet, die niet door toedoen van Rada Sanitairtechniek B.V. is ontstaan en waardoor Rada Sanitairtechniek B.V. haar verplichtingen jegens Klant niet (tijdig) kan nakomen, zoals bijvoorbeeld: storingen in de levering van energie, vertraging in de aanlevering door of een (andere) (toerekenbare) tekortkoming van toeleveranciers of onderaannemers van Rada Sanitairtechniek B.V., een gebrek aan grondstoffen of andere voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigdheden, overheidsmaatregelen (zoals import- of exportbeperkingen), economische sancties, computer-, software- en stroomstoringen (waaronder veroorzaakt door een hack al dan niet met gebruik van ransomeware), gebrek aan personeel (al dan niet als gevolg van bovenmatig ziekteverzuim), verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens of door vervoer, bijzondere weersomstandigheden, storm en/of andere natuurrampen, brand, sabotage, staking, molest, pandemie, oorlog, oproer, terrorismedreiging en andere ernstige verstoringen van de bedrijfsvoering van Rada Sanitairtechniek B.V. of haar toeleveranciers of hulppersonen.

 

8.2 Indien Rada Sanitairtechniek B.V. niet kan presteren als gevolg van overmacht zoals hiervoor bedoeld, heeft zij het recht om, zonder schadeplichtig te worden, haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht en/of de Overeenkomst te ontbinden.

 

8.3 Klant is gehouden om te betalen voor het deel van de Overeenkomst dat al door Rada Sanitairtechniek B.V. was uitgevoerd voordat Rada Sanitairtechniek B.V. bekend werd met de overmacht veroorzakende omstandigheid.

 

8.4 Rada Sanitairtechniek B.V. heeft het recht zich op overmacht te beroepen als de overmacht veroorzakende omstandigheid zich heeft voorgedaan nadat Rada Sanitairtechniek B.V. haar prestatie had moeten leveren.

 

9 Verzekering

 

Klant zal zich deugdelijk verzekeren voor wettelijke en beroepsaansprakelijkheid en zal, wanneer hij door Rada Sanitairtechniek B.V. aansprakelijk wordt gesteld, op eerste verzoek van Rada Sanitairtechniek B.V. alle aanspraken ter zake van uitkering(en) van verzekeringspenningen aan Rada Sanitairtechniek B.V. cederen.

 

10 Facturen en betaling

 

10.1 Klant dient te betalen op de door Rada Sanitairtechniek B.V. aangegeven bankrekening in Euro en binnen de op de factuur aangegeven termijn. Als geen betalingstermijn is aangegeven, dient betaling plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum.

 

10.2 Klachten over facturen dienen schriftelijk en binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden ingediend, bij gebreke waarvan de verschuldigdheid van het factuurbedrag vaststaat.

 

10.3 Rada Sanitairtechniek B.V. mag factureren op voorschotbasis en/of in termijnen of zekerheid verlangen.

 

10.4 Klant mag zijn betalingsverplichting niet opschorten of verrekenen.

 

10.5 Als het volledige factuurbedrag niet tijdig is betaald, is Klant in verzuim en wettelijke handelsrente verschuldigd. Alle betalingsverplichtingen van Klant worden dan onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige aan Rada Sanitairtechniek B.V. toekomende rechten. Dit laatste is eveneens het geval als voor Klant faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, schuldsanering of een vergelijkbare insolventieprocedure is

aangevraagd danwel Klant wordt ontbonden, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

10.6 Rada Sanitairtechniek B.V. mag - al dan niet opeisbare - schulden aan groepsmaatschappijen behorende tot de groep van Klant verrekenen met haar opeisbare vordering(en) op Klant.

 

10.7 Klant zal aan Rada Sanitairtechniek B.V. alle redelijke door Rada Sanitairtechniek B.V. gemaakte kosten ter incassering van de door Klant verschuldigde geldsom vergoeden en die vergoeding zal minimaal 15% van het te incasseren bedrag bedragen.

 

10.8 Sanitairtechniek B.V. is gerechtigd om alle betalingen in een door Rada Sanitairtechniek B.V. te kiezen volgorde in mindering te brengen op hetgeen de Klant aan Rada Sanitairtechniek B.V. verschuldigd is.

 

11 Beëindiging

 

11.1 Een Overeenkomst eindigt door verloop van de overeengekomen periode of het volbrengen van de

overeengekomen prestaties.

 

11.2 Rada Sanitairtechniek B.V. mag - mede ter beperking van verdere schade en zonder schadeplichtig te worden – zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang haar verplichtingen onder de Overeenkomst opschorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden als:

a. Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige (betalings)verplichting jegens Rada Sanitairtechniek
    B.V.;

b. voor Klant faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, schuldsanering of een vergelijkbare
    insolventieprocedure is aangevraagd danwel Klant wordt ontbonden, onder curatele wordt gesteld of overlijdt;

c. sprake is van een substantiële wijziging in de aandelen- en/of stemverhouding binnen de onderneming van
    Klant; en/of

d. beslag is gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van Klant en dit beslag niet binnen bekwame tijd is
    opgeheven.

 

11.3 Ingeval van ontbinding van de Overeenkomst worden alle vorderingen van Rada Sanitairtechniek B.V. op Klant direct opeisbaar, heeft Rada Sanitairtechniek B.V. het recht om reeds geleverde en nog niet betaalde Producten terug te nemen en moet Klant aan Rada Sanitairtechniek B.V. alle schade vergoeden die het gevolg van de ontbinding is, waaronder rente, winstderving en vervoerskosten.

 

12 Klachten (reclamaties)

 

12.1 De door Rada Sanitairtechniek B.V. te leveren Producten, Diensten en Werken zijn bedoeld voor gebruik in Nederland. Rada Sanitairtechniek B.V. garandeert dat zij voldoen aan de in Nederland geldende en de overeengekomen kwaliteitsnormen. Rada Sanitairtechniek B.V. garandeert niet dat de geleverde Producten, Diensten en/of Werken geschikt zijn voor het door Klant beoogde gebruik, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

12.2 Klant dient het geleverde onmiddellijk na levering te controleren op afwijkingen met hetgeen is overeengekomen en klachten over afwijkende aantallen onverwijld doch uiterlijk binnen 24 uur na levering te melden. Klant dient zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken onverwijld doch uiterlijk binnen 48 uur na levering onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht te melden. Klant dient overige gebreken binnen vijf (5) werkdagen nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klacht te melden. Alle klachten moeten tijdig, schriftelijk en onder vermelding van het ordernummer bij Rada Sanitairtechniek B.V. worden ingediend, op straffe van verval van recht.

 

12.3 Klant dient het geleverde waarover hij klaagt ter beschikking van Rada Sanitairtechniek B.V. te houden en Rada Sanitairtechniek B.V. in de gelegenheid stellen om dit te controleren, te herstellen en/of te vervangen. Klant zal het geleverde niet aan Rada Sanitairtechniek B.V. retourneren, tenzij Rada Sanitairtechniek B.V. daarmee heeft ingestemd of daarom heeft gevraagd en dient voorzien te zijn door een door Rada Sanitairtechniek B.V. verstrekt retournummer. De (kosten van) controle en retourzending zijn voor rekening en risico van Klant.

 

12.4 De navolgende situaties geven geen aanleiding tot reclamaties en leveren geen tekortkoming van Rada Sanitairtechniek B.V. op:

- onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;

- onjuiste installatie;

- het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen of instructievoorschriften van Rada Sanitairtechniek B.V. of de
  leverancier van Rada Sanitairtechniek B.V.;

- het aanbrengen van wijzigingen aan de geleverde Producten, Diensten of Werken (ook bij onderhoud) zonder
  voorafgaande schriftelijke toestemming van Rada Sanitairtechniek B.V.;

- gebreken die ontstaan door normale slijtage of bij ongelukken of onheil zoals brand, waterschade,
  aardbevingen etc.;

- het toepassen door Rada Sanitairtechniek B.V. van een overheidsvoorschrift; en/of

- het opvolgen door Rada Sanitairtechniek B.V. van door Klant gegeven instructies of het gebruik van door Klant
  geleverde materialen.

 

 

12.5 Bij een terechte klacht zullen de verplichtingen van Rada Sanitairtechniek B.V. nooit meer inhouden dan creditering van het aankoopbedrag, herstel of vervanging met eenzelfde of een vergelijkbaar product (naar keuze van Rada Sanitairtechniek B.V.). Als Klant Rada Sanitairtechniek B.V. daartoe niet in de gelegenheid stelt, vervallen zijn aanspraken. Klant heeft geen aanspraak op creditering, herstel of vervanging als hij (nog) niet heeft voldaan aan al zijn (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst.

 

13 Garantie

 

13.1 Een door Rada Sanitairtechniek B.V. gegeven garantie geldt vanaf het moment van levering en duurt tot aan het einde van de overeengekomen garantieperiode.

 

13.2 Ten aanzien Producten, Diensten of Werken die Rada Sanitairtechniek B.V. van derden heeft afgenomen, gelden de garantievoorwaarden van de desbetreffende leverancier. Rada Sanitairtechniek B.V. biedt op deze Producten, Diensten of Werken zelf geen garantie. Een beroep van Klant op garantie zal door de leverancier beoordeeld en afgehandeld worden. Mocht Klant de hulp van Rada Sanitairtechniek B.V. inschakelen bij het inroepen van deze leveranciersgarantie, dan mag Rada Sanitairtechniek B.V. aan Klant daarvoor kosten in rekening brengen.

 

13.3 Klant heeft onder garantie nooit op meer recht dan creditering van het aankoopbedrag, herstel of

vervanging met eenzelfde of een vergelijkbaar product (naar keuze van Rada Sanitairtechniek B.V. of haar leverancier). Klant heeft daarop geen aanspraak ingeval van de hiervoor in artikel 12.4 bedoelde omstandigheden en/of als hij (nog) niet aan al zijn (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan.

 

13.4 De fabieksgarantie geldt bovendien uitsluitend indien aan de volgende omstandigheden is voldaan:

- Het product moet geïnstalleerd en onderhouden zijn volgens de installatievoorschriften, handleidingen, 
  productdocumentatie en richtlijnen.

- Het product wordt onder normale omstandigheden gebruikt.

- Reparatie geschiedt enkel door Rada Sanitairtechniek B.V. of een door Rada Sanitairtechniek B.V. aangesteld
  erkend bedrijf.

- Na herstel of vervanging vangt geen nieuwe garantietermijn aan, maar loopt de oorspronkelijke garantietermijn
  door (voor zover deze nog niet is verstreken).

-Voor douchekoppen en andere (consumenten)artikelen heeft Rada Sanitairtechniek B.V. het recht om enkel
  reserveonderdelen te versturen onder fabrieksgarantie, waarna montage/installatie door Klant of installateur van
  Klant dient plaats te vinden, Rada Sanitairtechniek B.V. zal hiervoor de gemaakte kosten niet vergoeden.

 

14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

14.1 Rada Sanitairtechniek B.V. is niet aansprakelijk voor schade van Klant als gevolg van de totstandkoming en/of uitvoering van een Overeenkomst althans het (gedeeltelijk) ontbreken daarvan, waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of vervangingsverplichting en schade als gevolg van een door Rada Sanitairtechniek B.V. geleverde Service.

 

14.2 Voor het geval dat Rada Sanitairtechniek B.V. geen beroep kan doen op de in het vorige artikellid opgenomen volledige aansprakelijkheidsuitsluiting, geldt dat Rada Sanitairtechniek B.V. in ieder geval niet aansprakelijk is voor vergoeding van indirecte schade (zoals onder meer gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie), dat de aansprakelijkheid van Rada Sanitairtechniek B.V. voorts is beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Klant heeft betaald voor dat deel van de Overeenkomst waarin Rada Sanitairtechniek B.V. toerekenbaar is tekortgeschoten (excl. bijkomende kosten zoals BTW, eventuele andere overheidsheffingen, kosten van vervoer en verzekering etc.) en dat de aansprakelijkheid van Rada Sanitairtechniek B.V. verder steeds beperkt is tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in

voorkomend geval uitkeert althans tot het bedrag dat volgens het in de branche geldende gebruik verzekerd zou zijn

 

14.3 Rada Sanitairtechniek B.V. is niet aansprakelijk voor door haar ingeschakelde hulppersonen.

 

14.4 Klant vrijwaart Rada Sanitairtechniek B.V. tegen aanspraken van derden (zoals bijvoorbeeld klanten en werknemers van Klant), die samenhangen met of voortvloeien uit de Overeenkomst (waaronder het gebruik van het Product, de Dienst of het Werk).

 

14.5 Klant is aansprakelijk voor schade van Rada Sanitairtechniek B.V. en door Rada Sanitairtechniek B.V.

ingeschakelde derden, die veroorzaakt is door of tijdens de levering van Producten, Diensten of Werken op een door de Klant aangewezen locatie en vrijwaart Rada Sanitairtechniek B.V. voor alle aanspraken dienaangaande.

 

14.6 Alle rechtsvorderingen en verweren van Klant jegens Rada Sanitairtechniek B.V. verjaren door verloop van twee (2) jaar nadat Rada Sanitairtechniek B.V. het Product, de Dienst en/of het Werk aan Klant heeft geleverd.

 

14.7 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de

aansprakelijkheid van Rada Sanitairtechniek B.V. gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Rada Sanitairtechniek B.V. en haar werknemers.

 

14.8 De in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Rada Sanitairtechniek B.V. gelden bij wijze van derdenbeding mede ten behoeve van alle (rechts) personen die door Rada Sanitairtechniek B.V. worden ingeschakeld bij de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst.

 

15 Hulpmiddelen

 

Alle hulpmiddelen (zoals tekeningen, modellen, mallen en gereedschappen) die door Rada Sanitairtechniek B.V. aan Klant ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van Rada Sanitairtechniek B.V. en mogen door Klant slechts worden gebruik voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Rada Sanitairtechniek B.V. mag voor het ter beschikking stellen van hulpmiddelen statiegeld, kosten of een vergoeding in rekening brengen. Na afloop van de Overeenkomst of op eerste verzoek van Rada Sanitairtechniek B.V. dient Klant de hulpmiddelen terug te geven.

 

16 Informatie- en geheimhoudingsverplichtingen

 

16.1 Klant is verplicht om Rada Sanitairtechniek B.V. onmiddellijk ervan op de hoogte te stellen indien hij voorziet dat hij zal tekortschieten in zijn verplichtingen onder een Overeenkomst en zal Rada Sanitairtechniek B.V. hierbij van alle relevante informatie voorzien. Het niet/niet tijdig voldoen aan deze verplichting leidt ertoe dat Klant zich ter zake niet op overmacht mag beroepen.

 

16.2 Klant zal Rada Sanitairtechniek B.V. direct op de hoogte stellen van elke inbreuk op of oneigenlijk gebruik van aan Rada Sanitairtechniek B.V. toekomende intellectuele eigendomsrechten.

 

16.3 Klant zal informatie over producten, diensten, offertes en aanbiedingen van Rada Sanitairtechniek B.V., over de Overeenkomst of over andere gegevens die Rada Sanitairtechniek B.V. of haar relaties betreffen, waarvan hij begrijpt of redelijkerwijs moet begrijpen dat deze informatie vertrouwelijk is, geheimhouden. Klant mag deze informatie niet verveelvoudigen, openbaar maken of ter kennis van derden brengen. Klant dient ervoor zorg te dragen dat zijn werknemers en door hem ingeschakelde derden zich ook aan deze geheimhoudingsverplichting houden.

 

16.4 Indien Klant de naam ‘Rada Sanitairtechniek B.V.’ wil gebruiken in advertenties of andere commerciële uitingen, dient hij voorafgaand schriftelijke toestemming van Rada Sanitairtechniek B.V. te vragen.

 

17 Intellectuele eigendom

 

17.1 Alle intellectuele eigendoms- en soortgelijke rechten met betrekking tot hetgeen in het kader van een

Overeenkomst door, namens of in opdracht van Rada Sanitairtechniek B.V. is vervaardigd of ontstaan danwel door Rada Sanitairtechniek B.V. aan Klant ter beschikking is gesteld, berusten bij Rada Sanitairtechniek B.V., ongeacht of door Rada Sanitairtechniek B.V. aan Klant kosten in rekening zijn gebracht voor de vervaardiging daarvan. Indien voor het verkrijgen van een dergelijk recht registratie, depot of een andere handeling nodig is, geeft Klant hierbij daarvoor toestemming aan Rada Sanitairtechniek B.V. en zal Klant voor zover nodig daaraan kosteloos zijn (verdere) medewerking verlenen.

 

17.2 Voor het geval intellectuele eigendomsrechten in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst bij

Klant mochten ontstaan, draagt Klant deze rechten hierbij, bij voorbaat en om niet, over aan Rada Sanitairtechniek B.V., welke overdracht Rada Sanitairtechniek B.V. hierbij (bij voorbaat) aanvaardt. Klant zal op eerste verzoek van Rada Sanitairtechniek B.V. kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van deze overdracht en verstrekt hierbij tevens een onherroepelijke volmacht aan Rada Sanitairtechniek B.V. om namens Klant te doen wat daarvoor nodig is, waaronder het ondertekenen van een overdrachtsakte.

 

17.3 Ingeval er persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 van de Auteurswet ontstaan, doet Klant

daarvan afstand en draagt hij ervoor zorg dat ook zijn werknemers en hulppersonen daarvan afstand doen.

 

17.4 Indien het niet mogelijk blijkt om ervoor te zorgen dat alle rechten van intellectuele eigendom bij Rada Sanitairtechniek B.V. (komen te) berusten, zal Klant aan Rada Sanitairtechniek B.V. om niet een wereldwijde, exclusieve en niet-opzegbare licentie geven.

 

17.5 Op het moment van volledige betaling van hetgeen Klant aan Rada Sanitairtechniek B.V. verschuldigd is, krijgt hij een beperkt, niet-exclusief en niet-verdraagbaar gebruiksrecht voor de intellectuele eigendomsrechten die rusten op hetgeen Rada Sanitairtechniek B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking stelt. Dit gebruiksrecht is beperkt tot gebruik door Klant zelf en geldt uitsluitend voor het doel dat uit de Overeenkomst volgt.

 

17.6 Klant garandeert dat hij door het gebruik van het Product, de Dienst en/of het Werk (inclusief verwerking en doorverkoop) geen inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Klant vrijwaart Rada Sanitairtechniek B.V. voor vorderingen van derden wegens dergelijke (vermeende) inbreuken en zal Rada Sanitairtechniek B.V. alle als gevolg daarvan geleden schade vergoeden (inclusief de kosten van juridische bijstand).

 

17.7 Mochten Klant en Rada Sanitairtechniek B.V. overeenkomen dat bepaalde intellectuele eigendomsrechten aan Klant toekomen, dan is Rada Sanitairtechniek B.V. gerechtigd tot het gebruik van die rechten ten behoeve van de ontwikkeling van een vergelijkbaar Product, Dienst of Werk voor zichzelf en/of een derde.

 

18 Naleving wetgeving en integriteit

 

18.1 Klant dient te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder de regels ter

voorkoming van oneerlijke mededinging, fraude, corruptie en milieuschade en regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, veiligheid en import- en exportbeperkingen.

 

18.2 Klant zal op eerste verzoek van Rada Sanitairtechniek B.V., alle mogelijke informatie verstrekken met betrekking tot de eindklant, de eindbestemming en het uiteindelijk gebruik van de door Rada Sanitairtechniek B.V., geleverde Producten, Diensten en Werken. Klant zal Rada Sanitairtechniek B.V., eveneens op de hoogte brengen van eventuele bestaande import- of exportbeperkingen om Rada Sanitairtechniek B.V., en de autoriteiten in staat te stellen de nodige controles uit te voeren. Klant zal ervoor zorgdragen dat een derde aan wie een Product, Dienst of Werk wordt overgedragen, alle wet- en regelgeving met betrekking tot import- en exportcontrole zal naleven.

 

18.3 Wanneer voor de levering van een Product, Dienst of Werk een export- of importvergunning van bepaalde

autoriteiten vereist is of deze levering anderszins beperkt of verboden is als gevolg van import-/ exportcontrolewetgeving, dan is het Rada Sanitairtechniek B.V., toegestaan om haar (leverings)verplichtingen geheel of ten dele op te schorten totdat die vergunning is verleend of zolang als de restrictie of het verbod voortduurt.

 

18.4 Klant vrijwaart Rada Sanitairtechniek B.V., tegen alle vorderingen, boetes en andere schade als gevolg van het niet-nakomen van de uit import-/exportcontrolewetgeving voortvloeiende verplichtingen en zal de schade van Rada Sanitairtechniek B.V., vergoeden.

 

18.5 Indien Klant de bepalingen van dit artikel niet naleeft, mag Rada Sanitairtechniek B.V., zonder dat een ingebrekestelling is vereist en zonder schadeplichtig te worden, per direct de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk opschorten. Klant is dan gehouden tot vergoeding van de schade die Rada Sanitairtechniek B.V. lijdt.

 

19 Anti-Corruptie

 

19.1 Klant wordt gehouden aan zijn plichten in het kader van deze Overeenkomst volgens de wettelijk regelingen. Meer specifiek verklaart de Klant, de Amerikaanse, Duitse en nationale anti-corruptiewetten na te leven.  De Klant zal geen ongepaste betaling of aanbieding doen (of accepteren), niet direct en ook niet indirect, aan om het even welke persoon inclusief maar niet gelimiteerd tot, personen vallend onder overheidsinstanties en semioverheidsinstanties en politieke partijen, ter voorkoming van elke vorm van persoonlijk en/of bedrijfsvoordeel.

 

19.2 De aan Rada Sanitairtechniek B.V. verkopende partij (natuurlijk of rechtspersoon) wordt gehouden aan zijn plichten in het kader van deze Overeenkomst volgens de wettelijke regelingen. Meer specifiek verklaart de aan Rada Sanitairtechniek B.V. verkopende partij, de Amerikaanse, Duitse en nationale anti-corruptiewetten na te leven. De aan Rada Sanitairtechniek B.V. verkopende partij zal geen ongepaste betaling of aanbieding doen (of accepteren), niet direct en ook niet indirect, aan om het even welke persoon inclusief maar niet gelimiteerd tot, personen vallend onder overheidsinstanties en semioverheidsinstanties en politieke partijen, ter voorkoming van elke vorm van persoonlijk en/of bedrijfsvoordeel.

 

20 Verwerking persoonsgegevens

 

Rada Sanitairtechniek B.V. en/of door haar aangewezen derden verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het privacy-beleid van Rada Sanitairtechniek B.V., dat te vinden is op haar website.

 

21 Taal

 

In geval van verschillen tussen vertalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse tekst,

prevaleert laatstgenoemde.

 

22 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

22.1 Op alle Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen Rada Sanitairtechniek B.V. en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk

uitgesloten.

 

22.2 Partijen zullen alle geschillen in eerste instantie bij uitsluiting voorleggen aan een Nederlandse rechtbank.

 

 

Deel II: Producten

 

23 Levering

 

23.1 Rada Sanitairtechniek B.V. levert de Producten op de met Klant overeengekomen bestemming. Rada Sanitairtechniek B.V. bepaalt de wijze van vervoer. Rada Sanitairtechniek B.V. hoeft de Producten niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein op een goede losplaats kan komen. Rada Sanitairtechniek B.V. heeft aan haar leveringsverplichting voldaan als zij de Producten éénmaal aan Klant heeft aangeboden.

 

23.2 Ingeval van niet-afname door Klant, mag Rada Sanitairtechniek B.V. eventuele retourkosten, opslagkosten en andere hiermee samenhangende kosten bij Klant in rekening brengen en/of, zonder schadeplichtig te worden, de Overeenkomst en alle andere overeenkomsten tussen Rada Sanitairtechniek B.V. en Klant ontbinden danwel haar verplichtingen jegens Klant opschorten. Klant is dan gehouden om de schade die Rada Sanitairtechniek B.V. lijdt, te vergoeden.

 

23.3 Rada Sanitairtechniek B.V. is gerechtigd kosten voor vervoer aan Klant in rekening te brengen.

 

24 Verpakking

 

24.1 Rada Sanitairtechniek B.V. mag aan Klant kosten voor eenmalige verpakkingen in rekening brengen.

 

25 Eigendomsvoorbehoud

 

25.1 De door Rada Sanitairtechniek B.V. geleverde Producten blijven eigendom van Rada Sanitairtechniek B.V. totdat Klant heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij Rada Sanitairtechniek B.V. zich tot levering van Producten heeft verplicht, waaronder vorderingen ter zake van de betaling voor de Producten en bijbehorende werkzaamheden en vergoeding voor schade, vermeerderd met de wettelijke op dat moment geldende handelsrente per maand en (buiten) gerechtelijke incassokosten.

 

25.2 Klant is verplicht de Producten waarvoor een eigendomsvoorbehoud van Rada Sanitairtechniek B.V. geldt, gescheiden van andere producten en duidelijk identificeerbaar als eigendom van Rada Sanitairtechniek B.V. te bewaren, deugdelijk ten behoeve van Rada Sanitairtechniek B.V. te verzekeren en verzekerd te houden, en niet te verpanden, te be- of verwerken, te vervreemden of aan een derde af te geven behalve in zijn normale bedrijfsuitoefening. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de Overeenkomst gemoeide vordering tot betaling onmiddellijk opeisbaar.

 

25.3 Indien Klant tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Rada Sanitairtechniek B.V., heeft Rada Sanitairtechniek B.V. het recht om de Producten waarvan zij het eigendom heeft voorbehouden direct terug te nemen. Voor zover daarvoor nodig, zal Klant Rada Sanitairtechniek B.V. op haar verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot de gebouwen en of terreinen waar zich de Producten bevinden.

 

26 Risico-overgang

 

Het risico voor de Producten gaat over op Klant op het moment dat Rada Sanitairtechniek B.V. de Producten aan Klant heeft geleverd. Dit geldt ook voor Producten waarvan Rada Sanitairtechniek B.V. de eigendom heeft voorbehouden.

 

27 Retourzendingen

 

27.1 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd binnen zestig (60) dagen na levering en slechts voor zover het Product tot het reguliere assortiment van Rada Sanitairtechniek B.V. behoort en mits niet als special is besteld in verband met gewenste afwijkende maatvoering of is besteld met afwijkende kleur of materiaal, in oorspronkelijke staat is en in de originele en onbeschadigde verpakking zit en aan de overige door Rada Sanitairtechniek B.V. te stellen voorwaarden is voldaan.

 

27.2 Rada Sanitairtechniek B.V. brengt per retourzending kosten in rekening ter waarde van vijftien (15) % van de factuurwaarde, tenzij anders overeengekomen, zoals vermeld in de aanvulling op deze Algemene Voorwaarden op haar website. Retourzendingen dienen vooraf schriftelijk bij Rada Sanitairtechniek B.V. te worden aangevraagd en dienen voorzien te zijn van een door Rada Sanitairtechniek B.V. verstrekt retournummer.

 

27.3 Klant dient de retourzendingen aan Rada Sanitairtechniek B.V. te verzenden zonder vervoerskosten in rekening te brengen.

 


Deel III: Diensten

 

28 Dienstverlening

 

28.1 Rada Sanitairtechniek B.V. verleent onder meer diensten op het gebied van verhuur (gereedschappen en hulpmiddelen), adviezen en trainingen.

 

28.2 Rada Sanitairtechniek B.V. bepaalt welke persoon/personen zij voor de levering van de Dienst inzet en mag deze persoon/personen gedurende de uitvoering van de Overeenkomst vervangen.

 

28.3 Rada Sanitairtechniek B.V. garandeert geen resultaat, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen of uit de aard van de Dienst voortvloeit.

 

28.4 Het gebruik dat Klant maakt van een door Rada Sanitairtechniek B.V. geleverde Dienst is steeds voor risico van Klant.

 

28.5 Rada Sanitairtechniek B.V. brengt voor haar Diensten kosten in rekening.

 

29 Vervoer

 

29.1 Rada Sanitairtechniek B.V. zal zich ervoor inspannen de zaken zo snel als redelijk mogelijk te vervoeren. Als een aflevertermijn is overeengekomen, dan zal Rada Sanitairtechniek B.V. zich ervoor inspannen om de zaken binnen die termijn te vervoeren. Deze termijn is echter niet fataal.

 

29.2 Rada Sanitairtechniek B.V. brengt voor het vervoer kosten in rekening, zoals vermeld in de aanvulling op deze Algemene Voorwaarden op haar website https://www.radacontrols.com/nl/information/voorwaarden/

 

30 Advisering

 

30.1 Als Rada Sanitairtechniek B.V. aan Klant een advies verstrekt (bijvoorbeeld op het gebied van Legionella preventie of installatietechniek), is het gebruik dat Klant daarvan maakt steeds voor zijn eigen risico. Rada Sanitairtechniek B.V. is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig realiseren van enig resultaat bij de uitvoering van het advies door Klant (met uitzondering van opzet of bewuste roekeloosheid van Rada Sanitairtechniek B.V. en haar leidinggevende werknemers).

 

30.2 Klant is niet gerechtigd (de inhoud van) het advies van Rada Sanitairtechniek B.V. aan een derde (met uitzondering van zijn eigen klant voor wie dit advies uiteindelijk bedoeld is) te verstrekken of anderszins openbaar te maken of mededelingen te doen over de werkwijze, methoden en technieken van Rada Sanitairtechniek B.V..

 

31 Training

 

31.1 Rada Sanitairtechniek B.V. biedt iedere training aan onder voorbehoud van voldoende deelname. Mocht een training geen doorgang vinden, dan wordt Klant hiervan voor aanvang van de training op de hoogte gesteld. Er zal dan training op een ander moment plaatsvinden. Mocht overschrijving niet mogelijk zijn, dan zal Rada Sanitairtechniek B.V. aan Klant de voor de training betaalde vergoeding terugbetalen.

 

31.2 Klant kan een training alleen schriftelijk annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van

de training, mag Rada Sanitairtechniek B.V. aan Klant annuleringskosten in rekening brengen.

 

31.3 Rada Sanitairtechniek B.V. is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de inhoud, data, plaats en andere specificaties van de training als dit niet tot een wezenlijke afwijking van de overeengekomen training leidt.

 

31.4 Klant heeft geen recht op schadevergoeding bij wijziging of annulering van een training.

 

Deel IV: Aanneming van Werk

 

32 Aanneming van Werk

 

Rada Sanitairtechniek B.V. neemt onder meer Werk aan op het gebied van Service en Onderhoud.

 

33 Service en Onderhoud

 

33.1 Het product moet onder normale omstandigheden geïnstalleerd gebruikt en onderhouden zijn volgens de installatievoorschriften, handleidingen, productdocumentatie en (wettelijke) richtlijnen.

 

33.2 Het onderhoudscontract wordt afgesloten voor de periode van 12 maanden en automatisch verlengd, tenzij uiterlijk één maand voor de einddatum één van de partijen, schriftelijk te kennen geeft het abonnement niet te verlengen.

 

33.3 De prijzen voor onderhoudscontracten worden, zonder berichtgeving, jaarlijks met 2% verhoogd. Prijsverhogingen boven 2% worden vooraf gemeld.

 

33.4 Het onderhoudscontract voorziet in een jaarlijkse controle- en onderhoudsbeurt van de Rada thermostatische mengkranen. Te vervangen onderdelen worden apart berekend.

 

33.5 Bij tussentijdse storingen worden enkel de vervangen onderdelen in rekening gebracht. (geen voorrijkosten en arbeidsloon).

 

33.6 Het onderhoud wordt ter plaatse verricht door de servicedienst van Rada Sanitairtechniek B.V. en uitgevoerd tijdens kantooruren. Voor werkzaamheden buiten kantooruren gelden de navolgende toeslagen voor uurloon en voorrijkosten:
maandag 00.00 - 05.00 uur: 50%

maandag t/m vrijdag 05.00 - 06.00 uur: 25%

maandag t/m vrijdag 06.00 - 20.00 uur: 0%

maandag t/m vrijdag 20.00 - 23.00 uur: 25%

maandag t/m vrijdag 23.00 - 05.00 uur: 50%

vrijdag 23.00 - zaterdag 09.00 uur: 50%

zaterdag 09.00 - 17.00 uur: 25%

zaterdag 17.00 - zondag 24.00 uur: 100%.

Feestdagen: 200%

 

34 Meerwerk

Als Klant toevoegingen aan of veranderingen in het overeengekomen Werk wenst, is Rada Sanitairtechniek B.V. gerechtigd om de prijs van het Werk te verhogen. Rada Sanitairtechniek B.V. zal dan tijdig wijzen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij Klant die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

 

 

35 Garantie en aansprakelijkheid

 

35.1 Garantieverplichtingen en iedere vorm van aansprakelijkheid van Rada Sanitairtechniek B.V. houden na oplevering van het Werk op. Indien sprake is van een verborgen gebrek dat door Klant binnen de overeengekomen onderhoudstermijn is ontdekt en binnen redelijke termijn na ontdekking schriftelijk aan Rada Sanitairtechniek B.V. is gemeld (met omschrijving van het veronderstelde gebrek), dan zal Rada Sanitairtechniek B.V. het betreffende gebrek herstellen. Indien geen onderhoudstermijn is overeengekomen, geldt een termijn van twee (2) jaar na oplevering.

 

35.2 Reparatie geschiedt enkel door Rada Sanitairtechniek B.V. of een door Rada Sanitairtechniek B.V. aangesteld erkend bedrijf. Na herstel of vervanging vangt geen nieuwe garantietermijn aan, maar loopt de oorspronkelijke garantietermijn door (voor zover deze nog niet is verstreken).

 

35.3 Voor douchekoppen en andere (consumenten)artikelen heeft Rada Sanitairtechniek B.V. het recht om enkel reserveonderdelen te versturen onder fabrieksgarantie, waarna montage/installatie door Klant of installateur van Klant dient plaats te vinden, Rada Sanitairtechniek B.V. zal hiervoor de gemaakte kosten niet vergoeden.

 

35.4 (Fabrieks)garantie geldt niet voor:

- Gebreken die het gevolg zijn van: normale slijtage; onoordeelkundig gebruik; niet of niet juist uitgevoerd
  onderhoud.
- Kosten van service en onderhoudsbezoeken voor fouten en storingen die niet product gerelateerd zijn.
  Voorbeelden zijn problemen en storingen door incorrect installeren, incorrect gebruik, gebrek aan onderhoud,
  kalk- en vuilafzettingen, vorstschade en vuil in (dichtzittende) zeeffilters of situaties waarin geen
  fouten/gebreken in het product gevonden worden.
- Kosten van servicebezoeken bij storingen veroorzaakt door oneigenlijk gebruik (vandalisme of extreem
  belastend of langdurig gebruik).
- Kosten van servicebezoeken buiten kantooruren en op zon- en feestdagen.
- De kosten van door Rada Sanitairtechniek B.V. gemaakte uren, doordat producten niet eenvoudig en direct
  toegankelijk zijn evenals situaties waarin producten op een locatie zijn gemonteerd waar volgens de geldende
  Arbo regelgeving niet alleen gewerkt mag worden zoals in kruipruimten.
- Storingen en problemen met als oorzaak de water-, en/of elektriciteitsvoorziening.
- Storingen en fouten veroorzaakt doordat het product gerepareerd of aangetast is door een niet door Rada   
  Sanitairtechniek B.V. daartoe aangewezen, bevoegd persoon.
- De door Rada Sanitairtechniek B.V. (mee)geleverde batterijen met uitzondering van de door Rada
  Sanitairtechniek B.V. geleverde HEC batterijen.

 

36 Randvoorwaarden

De servicemonteur dient op de locatie te kunnen parkeren (in het geval van een parkeervergunning moet dit ter beschikking worden gesteld aan de technicus) daarnaast dient de vertegenwoordiger van de locatie ouder is dan 18 jaar te zijn en aanwezig te zijn voor de duur van het bezoek.

De Klant dient ervoor te zorgen dat:
- De werkzaamheden plaats kunnen vinden onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke
  veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
- De onderhoudswerkzaamheden geen vertraging ondervinden door werkzaamheden uitgevoerd door derden.
- De Rada apparatuur simpel en direct volledig toegankelijk is, gedurende de daarvoor benodigde tijd en op het
  gewenste tijdstip voor de Rada servicemonteur.
- Voor installaties waar onze servicedienst niet eerder geweest is, combineren we het eerste onderhoudsbezoek
  met een zogenaamde ”nul opname”. Als hierbij blijkt dat de Rada apparatuur niet eenvoudig toegankelijk is,
  waardoor de benodigde servicetijd aanzienlijk verlengd wordt, of service onmogelijk is, behouden we het recht
  om het servicecontract te weigeren of met een aangepast voorstel te komen. 
- Bouwkundige en installatietechnische obstakels die eenvoudige toegang tot de Rada apparatuur door onze
  servicemonteur verhinderen, voorafgaand aan het servicebezoek verwijderd worden en na het servicebezoek
  herplaatst worden.
- Voor locaties waar onze servicemonteur, volgens de geldende voorschriften, niet alleen ter plaatse mag zijn
  (bijvoorbeeld installaties onder vloeren en in een aantal gevallen boven plafonds) iemand direct beschikbaar
  gesteld wordt.

 

37 Verouderde producten

 

Als een product niet meer in productie is, zal de servicemonteur zijn uiterste best doen om een succesvolle reparatie uit te voeren met reserveonderdelen die nog beschikbaar zijn.  Als de benodigde reserveonderdelen echter niet meer beschikbaar zijn en een reparatie niet kan worden voltooid, behouden we ons het recht voor om "voorrijkosten en service uren" in rekening te brengen. Als alternatief kunnen we, indien de installatie dit toelaat, een offerte maken om het product te vervangen door een actueel Rada product.

 

38 Uitsluitingen

De navolgende storingen worden niet afgedekt door het onderhoudscontract en zijn dus uitgesloten:

Storingen ten gevolge van gebrek aan gas, elektra of water(druk).

Storingen ten gevolge van ondeskundig gebruik.

Storingen ten gevolge van vuil in het water/leidingsysteem.

Storingen ten gevolge van brand-, storm- en waterschade, vorst, blikseminslag (direct of indirect).

Storingen ten gevolge van werkzaamheden verricht door anderen dan Rada Sanitairtechniek B.V.

Storingen ten gevolge van door derden geleverde apparatuur.