Algemene Voorwaarden van Rada Sanitairtechniek B.V., gevestigd te Barneveld, Anthonie Fokkerstraat 81, waarin geregeld de binnen het kader van de bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Enschede op 11-12-2009 KvK nr. 30095012.

 

01   Algemeen

 • Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dien uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 • Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (recht)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 • De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangst name van de geleverde goederen, aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonisch, per telex, per fax, per mail of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

02   Aanbiedingen

 • Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijk termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend.
 • Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijft ons (intellectueel) eigendom en dient op eerste verlangen geretourneerd te worden.
 • Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
 • Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

03   Overeenkomst

 • Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht uitdrukkelijk (schriftelijk of anderszins) hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 • Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slecht indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 • Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestigingen worden verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Ter zake van het in artikel 3.1, 3.2, en 3.3 gestelde, is onze administratie beslissend, behoudens tegenbewijs.
 • Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend ter onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst
 • Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan aanbetaling- als aan de overige verplichtingen voldaan worden.
 • Wij zijn bevoegd om –indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten- voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

04   Prijzen

 • Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
 • Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
 • Gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
 • Gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
 • Exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
 • Exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
 • Vermeld in euro valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 • In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

05   Levering en Levertijd

 • Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af ons bedrijf/magazijn. Op het moment dat de goederen ons bedrijf/magazijn verlaten gaat het risico van de goederen op de wederpartij over. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.
 • De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
 • Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. Onze administratie is in dit verband beslissend.
 • Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (toeleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde inzake “Betaling”.
 • De opgegeven levertijden alsmede de reparatieduur gelden bij benadering en zijn bindend. Voor overschrijding zijn wij niet aansprakelijk.
 • Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding. De wederpartij kan na herhaalde levertijdoverschrijding ons schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Hierna heet de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren, tenzij wij in overmacht verkeren.
 • Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij tot zijn beschikkling opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken zijn gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze goederen. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor de rekening van de wederpartij, onverminderd onze overige rechten.

06   Transport/risico

 • De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen zijn de wederpartij inzake het transport / de verzendingen worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaart heeft de meerder kosten daarvan te zullen dragen.
 • Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor eigen risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.
 • Bij franco levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.

07   Overmacht

 • Onder overmacht wordt te deze verstaan:
 • Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer ons van kan worden verlangd.
 • Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestaties door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
 • Indien zich een overmacht situatie voordoet, zijn wij gerechtigd om de uitvoering der overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal hiertoe overleg gepleegd worden.
 • Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
 • Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

08   Aansprakelijkheid

 • Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van de openbare orde en goede trouw zijn wij niet gehouden toe enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook direct, of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 • In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
 • Een en ander behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten, voor zover de laatste overeenkomstig onze uitdrukkelijke instructies handelden.
 • Behoudens de dekking van onze aansprakelijkheidsassuradeuren is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de netto natuurwaarde van het geleverde. Voor het overige vrijwaart de wederpartij ons uitdrukkelijk en volledig.
 • Voldoening aan onze eventuele garantie en/of reclameverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding.

09   Reclames

 • Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde dienen alle reclames binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Voor facturen geld 8 dagen na dagtekening.
 • Voor reclames inzake verborgen gebreken (bij aflevering niet zichtbare gebreken) geldt een uiterste termijn van 6 maanden na aflevering, terwijl deze binnen 8 dagen na constatering moet zijn ingediend.
 • Na het verstrijken van deze termijn(en)wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. In dat geval worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
 • Indien de reclame door ons gegrond wordt gevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
 • Het indien van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van ons.
 • Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

10   Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door ons geleverde, en zich nog bij/onder de wederpartij bevindende goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welken hoofde ook, jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten (en in geval in rekening- courant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van de wederpartij komende saldo) ons eigendom.
 • Ter zake van deze goederen verkrijgen wij tevens het (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van al onze openstaande vordering jegens de wederpartij, alsmede voor wat betreft de goederen waarop ons eigendomsrecht verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaaksvorming, of op andere wijze. Bij definitieve invoering van het N.B.W. wordt deze overdracht aangemerkt als de vestiging van bezitloos pandrecht op deze goederen, waartoe de wederpartij reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke toestemming verleent, en wel voor de waarde der alsdan (nog) openstaande vorderingen.
 • De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 • Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een, niet voor rechterlijke matiging vatbare boeten van € 8500,00 per dag dat hij hiermede in gebreke is/blijft, indien wij hierop uitdrukkelijk aanspraak maken.
 • Ingeval van doorverkoop door de wederpartij van (nog) niet, geheel of gedeeltelijk, betaalde goederen draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan, de uit deze verkoop ontstane vorderingen op diens koper (de tweede koper), aan ons over, welke de overdracht dan als (gedeeltelijke) betaling wordt aangemerkt. De wederpartij is gehouden om ons de betreffende gegevens op eerste verlangen door te geven, opdat wij het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper kunnen invorderen. Het door de tweede koper aan ons betaalde wordt in mindering gebracht op het door de wederpartij totaal aan ons verschuldigde. De wederpartij is tevens gehouden bij doorverkoop eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken zoals in deze bepaling vermeld.

11   Garantie

 • Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staan wij in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van het door ons geleverde c.q. de verwerkte/gebruikte materialen, indien ter zake een garantiecertificaat door ons is verstrekt.
 • Voor de voorwaarden en bepalingen waaronder deze garantie wordt gegeven verwijzen wij hierbij uitdrukkelijk naar het voorgeschreven certificaat waarvan bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht een exemplaar is gedeponeerd. Indien de wederpartij genoegzaam heeft aangetoond of bewezen dat het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen, tenzij wij verkiezen het geleverde/de materialen te vervangen. Garantie voor, door ons, elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/ leverancier garantie verstrekt.
 • Onze garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en), het geleverde voor andere dan de normale (bedrijfs) doeleinden wordt aangewend, dan wel op – naar ons oordeel – onoordeelkundige wijze is behandeld, gebruikt of onderhouden.
 • Niet-nakoming door de wederpartij van een van zijn verplichting, ontheft ons van alle onze (garantie) verplichtingen, Behoudens onze, in deze voorwaarden geregelde, aansprakelijkheid geldt de voldoening aan onze garantieverplichtingen als enige en algehele schadevergoeding.

12   Retentierecht

 • Op alle goederen welke zich van of namens de wederpartij onder ons bevinden, ongeacht de oorzaak, hebben wij het recht van terughouding zolang de wederpartij niet aal al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
 • Wij zijn gehouden deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de wederpartij enig recht op (schade) vergoeding kan doen gelden ingeval van tenietgaan, gedeeltelijk verlies en/of schade buiten schuld van de leveranciers. Het risico der goederen blijft aldus b ij de wederpartij.

13   Betaling

 • Betaling dient te geschieden contact bij (af)levering, tenzij wij het de wederpartij toestaan om het verschuldigde te voldoen door middel van storing of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bank-/giroafschrift aangegeven valutadag ia bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Betaling door de wederpartij dient te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking: de wederpartij doet uitdrukkelijk afstand van haar recht op compensatie met een eventuele vordering harerzijds op ons.
 • Iedere betaling van de wederpartij strekt primair te voldoen van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
 • In gevallen dat de wederpartij:
 • in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zij eigendom wordt gelegd;
 • komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 • enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
 • nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
 • overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,
 • Hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een de bovengenoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwend zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichtte werkzaamheden en / o f leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen en het geleverde maar het (nog) niet betaalde als nog eigendom terug te vorderen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en interesse.
 • Vanaf het moment dat de betalingstermijn verstreken is, zonder dat het verschuldigde voldaan is kunnen wij de overeenkomst ontbonden verklaren zonder dat hiertoe ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is, (doen) halen overeenkomstig het hiervoor bepaalde onder “Eigendomsvoorbehoud”.

14   Rente en kosten

 • Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is de wederpartij vanaf de vervaldatum verschuldigd aan ons een rente van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend, over het nog openstaande bedrag tot de dag der algehele voldoening.
 • Ten laste van de wederpartij komen alle kosten die bij niet-tijdige betaling worden gemaakt ter inning van de verschuldigde penningen, rente en terugneming der goederen, hieronder begrepen opslag-, stalling-, aanmanings-, wissel- protest-. informatie-. bureau- en telefoonkosten, alsmede 10% administratiekosten over openstaande factuurbedragen, alsmede salarissen en bureaukosten van de advocaat, procureur en deurwaarder, alsmede buitengerechtelijke incassokosten. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijk incassokosten zullen 15% bedragen van onze vordering met inbegrip van eventuele rente, en administratiekosten, met een minimum van € 150,00 zulks te vermeerderen met omzetbelasting.
 • Indien wij het faillissement van de wederpartij aanvragen, is de wederpartij gehouden, indien zij alsnog overgaat tot het betalen van de vordering, tevens de kosten van de faillissementsaanvraag te voldoen.

15   Toepassing recht

 • Op alle onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederland Recht van toepassing, met uitsluiting van de eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken (Wet van 15 december 1971, S780 en S781).
 • De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is verbindend. Ingeval van strijdigheid met de wet en of meer clausules van de voorwaarden blijven de overige clausules van deze voorwaarden onverkort geldig.
 • Ter zake van de uitleg van Internationale handelstermen zijn de “Incoterms”, zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Kophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.

16   Geschillen

 • Alle geschillen zullen worden beslecht door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
 • Het in lid 1 bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

17   Anti-Corruptie

 • De wederpartij, zijnde de koper, wordt gehouden aan zijn plichten in het kader van deze overeenkomst volgens de wettelijke regelingen. Meer specifiek verklaart de wederpartij, zijnde de koper, de Amerikaanse, Duitse en nationale anti-corruptiewetten na te leven. De wederpartij, zijnde de koper, zal geen ongepaste betaling of aanbieding doen (of accepteren), niet direct en ook niet indirect, aan om het even welke persoon  inclusief maar niet gelimiteerd tot , personen vallend onder overheidsinstanties en semioverheidsinstanties en politieke partijen, ter voorkoming van elke vorm van persoonlijk en/of bedrijfsvoordeel.
 • De wederpartij, zijnde de verkoper, wordt gehouden aan zijn plichten in het kader van deze overeenkomst volgens de wettelijke regelingen. Meer specifiek verklaart de wederpartij, zijnde de verkoper, de Amerikaanse, Duitse en nationale anti-corruptiewetten na te leven. De wederpartij, zijnde de verkoper, zal geen ongepaste betaling of aanbieding doen (of accepteren), niet direct en ook niet indirect, aan om het even welke persoon  inclusief maar niet gelimiteerd tot , personen vallend onder overheidsinstanties en semioverheidsinstanties en politieke partijen, ter voorkoming van elke vorm van persoonlijk en/of bedrijfsvoordeel.